SÓ : 0279/VPTT/HññH/VPII//VHñ/VT

Tuyên Cáo

Cûa GHPGVNTNHN-HK, Væn phòng II Vin Hóa ñåo, 
nhân vø Hòa ThÜ®ng Thích Quäng ñ¶ 
bÎ Ñy Ban Nhân Dân QuÆn Phú NhuÆn sách nhiÍu và hæm da.

ñÜ®c tin Ñy ban Nhân dân QuÆn Phú NhuÆn Çã triu m©i Hòa thÜ®ng Thích Quäng ñ¶, Vin trܪng Vin Hoá ñåo, Giáo h¶i PhÆt giáo Vit Nam ThÓng nhÃt (GHPGVNTN) Çn quÆn ngày 6.8.99 Ç "trao Ç°i v m¶t sÓ hoåt Ƕng trái phép trong th©i gian vØa qua".

Ngoài ra, Hòa thÜ®ng Thích ñÙc NhuÆn, CÓ vÃn chÌ Çåo Vin Hóa ñåo, cÛng ÇÜ®c Ñy ban Nhân dân QuÆn 10 m©i Çn ngày 5.8.99 Ç "tham d¿ bu°i trao Ç°i v m¶t sÓ vÃn Ç liên quan Çn hoåt Ƕng tôn giáo", và ThÜ®ng ta Thích Tu SÏ, T°ng ThÜ k Vin Hóa ñåo, thì m©i Çn Ñy ban Nhân dân QuÆn Gò VÃp ngày 7.8.99 Ç "ph° bin và th¿c hin NghÎ ÇÎnh 26 cûa chính phû v các hoåt Ƕng tôn giáo". G¥p mùa an cÜ kit hå cÛng nhÜ không ÇÒng v§i cung cách triu m©i, nên HT ñÙc NhuÆn và TT. Tu SÏ không Çn nÖi trình din.

TrÀm trng hÖn cä là trÜ©ng h®p cûa HT. Thích Quäng ñ¶. Vì qua phát biu cûa Các ñåi Din Ban Tôn giáo chính phû và M¥t TrÆn T° QuÓc Thành PhÓ, trܧc s¿ hin din cûa công an và chû tÎch Ñy Ban Nhân Dân quÆn, trong cu¶c g¥p g« gi là "trao Ç°i" ngày 6.8.99, th¿c t chÌ là s¿ tÓ cáo và kt án Hòa thÜ®ng Thích Quäng ñ¶ "có nh»ng hành Ƕng phåm pháp, phá hoåi Çoàn kt dân t¶c, chia rë tôn giáo". Hai hành Ƕng phåm pháp này, thÙ nhÃt là "ra bän Thông båch v ñåi h¶i VIII tåi Hoa Kÿ, vic này vi phåm Çiu 20 trong NghÎ ÇÎnh sÓ 26 v các hoåt Ƕng tôn giáo, Ãn ÇÎnh vic phong giáo phÄm, phong chÙc, b° nhim phäi ÇÜ®c Thû tܧng chính phû chÃp thuÆn". ThÙ hai là "tán phát tài liu xâm phåm an ninh quÓc gia khi vit thÜ gºi các ñåi sÙ thu¶c Liên hip Âu châu tåi Hà N¶i". Væn thÜ gºi các vÎ ñåi sÙ thu¶c Liên hip Âu châu thÜ®ng dÅn chÌ ÇÜ®c Hoà thÜ®ng Thích Quäng ñ¶ nói lên m¶t s¿ th¿c không còn ai có th chÓi cäi. ñó là tình trång vi phåm nhân quyn, vi phåm t¿ do tôn giáo tåi Vit Nam ngày nay, cÛng nhÜ vic giam gi» tù nhân vì lÜÖng thÙc và tù nhân chính trÎ m¶t cách tùy tin.

Nh»ng l©i kt án trên Çây tåi Ñy ban Nhân dân QuÆn Phú NhuÆn vØa phi pháp, vØa vi phåm nhân phÄm cûa ngÜ©i công dân. Phi pháp vì các viên chÙc nói trên không có thÄm quyn cûa m¶t tòa án. Vi phåm nhân phÄm, vì các l©i kt t¶i vô b¢ng c§ nói trên chiu theo ChÜÖng 1 cûa B¶ luÆt Hình s¿ cûa CHXHCNVN có th dÅn Çn nh»ng án tù 15, 20 næm, chung thân và ngay cä tº hình. Không ai có quyn khinh suÃt Çùa gi«n v§i pháp luÆt nhÜ th ÇÓi v§i ngÜ©i dân lÜÖng thin, huÓng chi ÇÓi v§i m¶t vÎ Cao Tæng cûa PhÆt giáo.

Vì vÆy H¶i ñÒng ñiu Hành Giáo H¶i PhÆt Giáo Vit Nam ThÓng NhÃt Häi Ngoåi tåi Hoa Kÿ, Væn phòng II Vin Hóa ñåo, Çã hp khÄn tåi Los Angeles, tiu bang California, ngày 12.8.99, Ç lÃy thái Ƕ và tìm nh»ng bin pháp thích nghi báo Ƕng lÜÖng tri th gi§i và vÆn Ƕng chính gi§i Âu, MÏ, Á, Úc can thip hÀu nh»ng s¿ trång nói trên không còn tái diÍn.

Thay m¥t toàn th Tæng, Ni, PhÆt tº Vit Nam ª häi ngoåi,
Giáo H¶i PhÆt Giáo Vit Nam ThÓng NhÃt Häi Ngoåi tåi Hoa Kÿ,
Væn phòng II Vin Hóa ñåo.