Thoâng Caùo Baùo Chí

Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñöôïc nhieàu chính giôùi, hoïc giaû, trí thöùc 
treân theá giôùi ñeà nghò laøm öùng vieân giaûi Nobel Hoøa bình naêm 2000

Ngaøy 10 thaùng 12 naêm 1999, 29 daân bieåu quoác hoäi Hoa Kyø ñaõ chính thöùc gôûi cho UÛy Ban Tuyeån Choïn Giaûi Nobel Hoøa Bình taïi Na Uy laù thö ñeà cöû Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Vieän Tröôûng Vieän Hoùa Ñaïo thuoäc Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát, laøm öùng vieân giaûi Nobel Hoøa Bình naêm 2000.

Laù thö do 29 daân bieåu Hoa Kyø kyù teân coù ñoaïn vieát raèng : "Giaûi Nobel Hoøa Bình ñöôïc laäp ra nhaèm xieån döông "neàn hoøa bình vaø tình yeâu thöông nhau cuûa nhaân loaïi". Cuõng nhö nhöõng ngöôøi ñaõ töøng ñöôïc giaûi tröôùc ñaây, töø nhieàu naêm qua, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñaõ theo con ñöôøng ñaáu tranh oân hoøa ñeå ñoái laïi vôùi moïi ñaøn aùp. Ñeå tuyeân döông söï can ñaûm, söï quyeát taâm, vaø söï hy sinh cuûa ngaøi, chuùng toâi, nhöõng ngöôøi kyù teân döôùi ñaây, xin ñöôïc ñeà nghò Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä laøm öùng vieân cho Giaûi Nobel Hoøa Bình".

Ñính keøm nguyeân baûn baèng tieáng Anh vaø baûn dòch laù thö cuûa 29 daân bieåu Hoa Kyø.

December 10, 1999

The Honorable Nobel Peace Prize Selection Committee
Norwegian Nobel Institute
Drammensveien 19
N-0255
Oslo, Norway

To the Honorable Chair:

The Nobel Peace Prize, more than any other national or international symbol, upholds the virtues of peace, promotes social justice, and honors those brave enough to risk life, limb, and liberty in their pursuit. The Venerable Thich Quang Do is such a person. Like the Reverend Desmond Tutu of South Africa, and His Holiness the Dalai Llama of Tibet, the Venerable Thich Quang Do has exemplified the best of the human spirit in his quest for one of the most basic of human rights, freedom of worship.

In his native Vietnam, the Venerable Thich Quang Do has been imprisoned, placed under house arrest, exiled, and jailed again simply for advocating fundamental human rights. For decades the Venerable Thich Quang Do, the secretary-general of the banned Unified Buddhist Church of Vietnam, has protested government infringements upon religious practice and interference with the church. The Dalai Llama described his efforts as "the legitimate expressions of the fundamental right to freedom of religion." A repeated prisoner of conscience, the Venerable Thich Quang Do has called for compassion and tolerance in the face of authoritarian repression.

"Human civilization," the Venerable Thich Quang Do has declared, "would not allow a government of any ideology or political system to intentionally exempt itself from universal values and erect an iron curtain to keep a section of humankind in the shadow of history behind the vague concept of the fabricated excuse of 'internal affairs.'" As it has recognized struggles in Burma, Guatemala, and South Africa, the international community must also acknowledge this campaign for human rights and dignities in Vietnam.

Ultimately, the Venerable Thich Quang Do is confident that freedom will prevail in his country as it has elsewhere: in his words, "evil does not last; history has never ceased to demonstrate this truth." As the world stands on the verge of a new millennium, we also once again bear witness to old conflicts, none more sacred or more fundamental than the struggle over the freedom of belief. The Nobel Prize is given "For the peace and brotherhood of men." For decades the Venerable Thich Quang Do has followed the path of peaceful protest in the face of repression, like many other past recipients of this honor. In recognition of his courage, his convictions, and his sacrifices, we, the undersigned, respectfully submit the name of the Venerable Thich Quang Do as a nominee for the Nobel Peace Prize.

Thank you for your consideration.

Very truly yours,

1. Loretta Sanchez
2. Zoe Lofgren
3. Tom Davis
4. Dana Rohrabacher
5. Lloyd Doggett
6. Christopher Smith
7. Neil Abercrombie
8. Merrill Cook
9. Mike Forbes
10. James Traficant
11. Tom Campbell
12. Edward R. Royce
13. Brian P. Bilbray
14. Vic Snyder
15. Nydia M. Velazquez
16. Rod Blagojevich
17. David D. Phelps
18. Juanita Millender-McDonald
19. Silvestre Reyes
20. Solomon Ortiz
21. Ruben Hinojosa
22. Gary Ackerman
23. Joseph Crowley
24. Dennis Moore
25. Brad Sherman
26. Charles A. Gonzalez
27. John Lewis
28. Steny Hoyer
29. Dennis Kucinich

====================================

Döôùi ñaây laø baûn dòch nguyeân vaên laù thö cuûa caùc daân bieåu Hoa Kyø noùi treân

Ngaøy 10 thaùng 12 naêm 1999

Kính göûi:     UÛy Ban Tuyeån Choïn Giaûi Nobel Hoøa Bình
Vieän Nobel Na Uy
Drammensveien 19
N-0255
Oslo, Na Uy

Kính thöa ngaøi Chuû Tòch UÛy Ban :

Hôn baát cöù moät bieåu töôïng naøo khaùc treân theá giôùi, Giaûi Nobel Hoøa Bình xieån döông nhöõng giaù trò cuûa hoøa bình, ñeà cao coâng baèng xaõ hoäi, vaø tuyeân döông nhöõng ngöôøi ñaõ can ñaûm daùm hy sinh tính maïng, söï an nguy vaø töï do cuûa chính baûn thaân ñeå theo ñuoåi nhöõng giaù trò ñoù. Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä quaû laø moät ngöôøi nhö vaäy. Cuõng nhö ñöùc Hoàng Y Desmond Tutu cuûa Nam Phi, vaø ñöùc Ñaït Lai Laït Ma cuûa Taây Taïng, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä laø bieåu hieän cuûa nhaân baûn trong söù maïng tranh ñaáu cho quyeàn töï do tín ngööõng, moät trong nhöõng quyeàn caên baûn nhaát cuûa con ngöôøi.

Taïi queâ höông Vieät Nam cuûa Ngaøi, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñaõ bò caàm tuø, quaûn thuùc, löu ñaøy, vaø giam caàm chæ vì Ngaøi ñaõ vaän ñoäng cho nhöõng quyeàn caên baûn nhaát cuûa con ngöôøi. Trong nhieàu thaäp nieân qua, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä, Toång Thö Kyù cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát, moät giaùo hoäi bò caám hoaït ñoäng, ñaõ phaûn ñoái nhaø nöôùc veà nhöõng haønh ñoäng ngaên caûn sinh hoaït toân giaùo, cuõng nhö xen laán vaøo hoaït ñoäng cuûa giaùo hoäi. Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ñaõ goïi nhöõng noã löïc cuûa Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä laø "söï bieåu hieän hôïp lyù nhaát quyeàn caên baûn ñöôïc töï do tín ngöôõng." Laø moät tuø nhaân löông taâm, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñaõ gioùng leân tieáng keâu goïi söï töø bi vaø bao dung tröôùc nhöõng ñaùn aùp cuûa cöôøng quyeàn.

Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñaõ tuyeân boá "Vaên minh con ngöôøi seõ khoâng chaáp nhaän moät chính quyeàn, vôùi baát cöù chuû thuyeát hay chính theå naøo, coá tình töï ñaët noù ra khoûi söï chi phoái cuûa nhöõng giaù trò phoå quaùt, vaø döïng leân moät böùc maøn saét ñeå giam haõm moät phaàn nhaân loaïi trong boùng toái cuûa lòch söû, nuùp sau lyù do nguïy bieän laø 'vaán ñeà cuûa rieâng noäi boä.'" Nhö nhöõng noã löïc ñaõ ñöôïc ghi nhaän taïi Mieán Ñieän, Guatemala, vaø Nam Phi, coäng ñoàng quoác teá cuõng phaûi thöøa nhaän coâng cuoäc tranh ñaáu cho nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm taïi Vieät Nam.

Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä raát töï tin raèng cuoái cuøng thì söï töï do cuõng seõ ngöï trò treân queâ höông cuûa Ngaøi nhö moïi nôi khaùc. Ngaøi noùi raèng, "söï taøn aùc seõ khoâng toàn taïi, lòch söû ñaõ luoân chöùng minh söï thaät naøy." Tröôùc theàm thieân nieân kyû môùi, taát caû chuùng ta vaãn chöùng kieán nhöõng maâu thuaãn töø xa xöa, khoâng coù gì thieâng lieâng vaø caên baûn hôn laø noã löïc tranh ñaáu cho quyeàn ñöôïc coù ñöùc tin.

Giaûi Nobel Hoøa Bình ñöôïc laäp ra nhaèm xieån döông "neàn hoøa bình vaø tình yeâu thöông nhau cuûa nhaân loaïi". Cuõng nhö nhöõng ngöôøi ñaõ töøng ñöôïc giaûi tröôùc ñaây, töø nhieàu naêm qua, Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä ñaõ theo con ñöôøng ñaáu tranh oân hoøa ñeå ñoái laïi vôùi moïi ñaøn aùp. Ñeå tuyeân döông söï can ñaûm, söï quyeát taâm, vaø söï hy sinh cuûa ngaøi, chuùng toâi, nhöõng ngöôøi kyù teân döôùi ñaây, xin ñöôïc ñeà nghò Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñoä laøm öùng vieân cho Giaûi Nobel Hoøa Bình.

Xin chaân thaønh caûm taï quyù vò.

Traân troïng,

1. Loretta Sanchez
2. Zoe Lofgren
3. Tom Davis
4. Dana Rohrabacher
5. Lloyd Doggett
6. Christopher Smith
7. Neil Abercrombie
8. Merrill Cook
9. Mike Forbes
10. James Traficant
11. Tom Campbell
12. Edward R. Royce
13. Brian P. Bilbray
14. Vic Snyder
15. Nydia M. Velazquez
16. Rod Blagojevich
17. David D. Phelps
18. Juanita Millender-McDonald
19. Silvestre Reyes
20. Solomon Ortiz
21. Ruben Hinojosa
22. Gary Ackerman
23. Joseph Crowley
24. Dennis Moore
25. Brad Sherman
26. Charles A. Gonzalez
27. John Lewis
28. Steny Hoyer
29. Dennis Kucinich